Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A praudit.hu
weboldal adatkezelési tájékoztatója

A PR-AUDIT Professzionális Informatikai Audit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a „www.praudit.hu” weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Weboldal látogatása és a Weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során megvalósuló adatkezelésekről a weboldal látogatói számára jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján nyújt tájékoztatást.

A személyes adatok adatkezelője

Adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a Társaságunk az adatok kezelője.

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • Székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 22.
 • Adószám: 13145675-2-42
 • Telefonszám: +36 1 789 9323
 • Központi e-mail cím: praudit@praudit.hu
 • Honlap: www.praudit.hu

Személyes adat

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Személyes adatok kezelésének célja

A Weboldal látogatása és a Weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során az alábbi célok elérése érdekében történik Társaságunk által adatkezelés:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül, a Weboldal kapcsolat menüpont, illetve a főoldal használatával küldött üzenetek megválaszolása;
 • Weboldal karrier oldalán meghirdetett álláspályázatokra és gyakornoki programba jelentkezők által a „job@hu” címre megküldött személyes adatok kezelése a munkaerő állomány bővítése és az álláspályázatra jelentkezőkkel való kapcsolattartás érdekében, valamint tájékoztatás nyújtása részükre az álláspályázat újbóli megnyitásáról, a jelentkező részére kedvező egyéb pályázatokról.
 • sütik kezelése a Weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

A Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön – megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes – hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulást a személyes adatok megadásával, valamint az üzenet elküldésével, mint aktív cselekedettel adja meg.

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében az adatkezelés jogalapja Társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Hozzájárulás visszavonása

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását Társaságunknál írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be a praudit@praudit.hu központi e-mail címen.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Társaságunk a korlátozott tárolhatóság elvének figyelembevételével, valamint az egyes jogszabályok által kötelezően előírt adatmegőrzési határidőkre tekintettel az alábbi adattörlési követelményeket érvényesíti:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül, a Weboldal kapcsolat menüpont, illetve a főoldal használatával küldött üzeneteket az érintett hozzájárulása visszavonásáig őrizzük;
 • Társaságunk az álláspályázattal kapcsolatos valamennyi személyes adatot a személyes adatok beérkezésétől, illetve a meghirdetett pozícióra történő jelentkezés esetén a pozíció betöltésétől számított 90 napig őrzi meg, személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek. A meghirdetett pozíció betöltését követő 90 napos megőrzés célja, hogy Önt az álláspályázat ezen időszak alatt történő újbóli megnyitásáról, valamint az Ön részére kedvező további álláspályázatainkról értesíteni tudjuk;
 • A sütik az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra az adott sütire meghatározott tárolási ideig, illetve ameddig Ön nem törli azokat. Kivételt képeznek ez alól az úgynevezett Munkamenet sütik, melyek a látogatói munkamenet lezárásáig, így leggyakrabban az oldal elhagyásáig kerülnek kezelésre.

Személyes adatok adatfeldolgozója

Személyes adatai kezelése során az Assonant Kft. (2120 Dunakeszi, Magdolna u. 17), mint adatfeldolgozó, a személyes adatok tárolására és kezelésére használt eszközök karbantartása és adminisztrálása ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Webes sütik feletti kontroll gyakorlása

A cookie (süti) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A Társaság kizárólag a látogató hozzájárulását nem igénylő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges sütiket alkalmaz.

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogosultságok

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét Társaságunknál írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

 • Székhely:1145 Budapest, Szenttamás u. 4.
 • Telefonszám:+36 1 789 9323
 • Központi e-mail cím:praudit@praudit.hu

Az Ön által benyújtott  jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük!

A Tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv). tartalmazza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, panaszok

Társaságunk az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Telefax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

2021. február 3.